De AVG (en ook de voorloper Wbp) zorgt bij ondernemers voor een hoop extra administratie. Bedrijven zijn verplicht verwerkersovereenkomsten te sluiten, een privacyverklaring op de website te plaatsen en een verwerkingsregister bij te houden. Daar komt ook nog bij dat betrokkenen - de personen van wie de gegevens zijn - verschillende rechten heeft gekregen. Hij of zij kan hier bij het bedrijf (de "verwerkingsverantwoordelijke") een beroep op doen, waarna de verwerkingsverantwoordelijke verplicht is hier adequaat op te reageren. 

Welke rechten heeft de betrokkene? 

Recht op informatie

Als jouw onderneming gegevens over een betrokkene verwerkt, dan moet je hem of haar daarover informeren. De betrokkene heeft het recht om te weten wat er met de gegevens gebeurt en waarom. Hoe doe je dit? Door bijvoorbeeld een privacyverklaring op de website te plaatsen of informatie op te nemen in het contract. 

Recht om in te zien

De betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die van hem verzameld zijn in te zien. Als de betrokkene dit aan jou verzoekt, ben je verplicht hieraan gehoor te geven. De AVG somt op welke informatie in dat geval moet worden verstrekt. Ook heeft de betrokkene recht op een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. 

Recht om te wijzigen

Als jouw bedrijf persoonsgegevens verwerkt, moet je er voor zorgen dat de gegevens juist zijn en blijven. Mocht toch blijken dat de gegevens niet meer kloppen, dan heeft de betrokkene het recht om correctie of aanvulling van de gegevens te vragen.

Recht op verwijdering

Onder bepaalde omstandigheden heeft de betrokkene het recht om de gegevens door de verwerkingsverantwoordelijke te laten verwijderen en het recht om “vergeten te worden”. Dit is onder andere het geval als:

  • persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
  • de betrokkene zijn toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat;
  • betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking;
  • de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

Recht om gegevens over te dragen

Dit recht houdt in dat de betrokkene recht heeft op overdraagbaarheid van zijn gegevens (dataportabiliteit). De betrokkene heeft recht om de gegevens beschikbaar gesteld te krijgen zodat hij deze aan een nieuwe verantwoordelijke kan overdragen.

De eerste rechtspraak

Deze week heeft de rechtbank Oost-Brabant een verzoek tot vernietiging van persoonsgegevens afgewezen. De betrokkenen verzochten de gemeente gegevens de verwijderen uit documenten over "malafide / illegale hondenhandel". In dit geval oordeelde de rechter dat de gemeente de gegevens niet hoefde te verwijderen, omdat de gemeente deze gegevens nodig heeft om een (rechts)vordering te kunnen onderbouwen. De gemeente (in dit geval de "verwerkingsverantwoordelijke") heeft deze gegevens "echt nodig". 

Tips voor de praktijk

Nog meer administratie voor de ondernemer! Wat betekent dit nu praktisch? Enkele tips:

  • Plaats een duidelijke privacyverklaring op de website en - indien mogelijk - geef informatie in het contract;
  • Maak één aanspreekpunt voor verzoeken van betrokkenen, bijvoorbeeld door een vast e-mailadres aan te maken (bijv. "privacy@[bedrijfsnaam].nl");
  • Weet wat te doen als er een verzoek binnenkomt;
  • En handel adequaat! Doe je dit niet, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Workshop 17 september a.s. 

Wil je goed voorbereid zijn op de AVG? Kom dan naar mijn (gratis) workshop op 17 september a.s. Meer informatie vind je hier