De ketenregeling? 

Een werkgever mag niet onbeperkt arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aanbieden. De "keten" van arbeidsovereenkomst mag niet te lang worden.

Met invoeren van de WWZ in 2015 is de ketenregeling strenger geworden. In het kort houdt de ketenregeling het volgende in. Na drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd óf als de arbeidsovereenkomsten een periode van twee jaar overschrijden ontstaat direct een vast contract. Dit is het geval als tussen de arbeidsovereenkomsten niet méér dan zes maanden zit. 

 

Na 1 januari 2020: van 2 naar 3 jaar

De ketenregeling wordt per 1 januari 2020 verruimd. Nog steeds geldt dan dat maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden gesloten, maar de periode van twee jaar wordt verruimd naar drie jaar

 

In het kort

Er ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als:

  • méér dan drie opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd zijn gesloten, de vierde arbeidsovereenkomst geldt dan als contract voor onbepaalde tijd; óf:
  • de tijdelijke arbeidsovereenkomsten samen een periode van drie jaar overschrijden. In dat geval geldt de laatste arbeidsovereenkomst als contract voor onbepaalde tijd.

Als er tussen twee arbeidsovereenkomsten minimaal een termijn van zes maanden zit, begint een nieuwe "keten" te lopen en loopt de teller opnieuw.

 

Ketenregeling

 

Ingangsdatum

De wijziging van de ketenregeling gaat in op 1 januari 2020. Er geen overgangsregeling. Dit betekent dat de nieuwe ketenregeling van toepassing is op alle arbeidsovereenkomsten die op of na 1 januari 2020 eindigen. 

 

Voorbeelden

Voorbeeld 1

Anna is op 1 februari 2018 in dienst getreden bij werkgever. Anna heeft een contract gekregen voor één jaar. Na een jaar is de arbeidsovereenkomst verlengd voor nog eens een jaar, zodat haar tweede contract zou eindigen op 31 januari 2020. Werkgever is erg tevreden en zou Anna graag nog een tijdelijk contract aanbieden. Kan de werkgever nog een tijdelijk contract aanbieden?  

 

Ja, dat kan. De derde arbeidsovereenkomst zou ingaan op 1 februari 2020, dus ná inwerkingtreding van de WAB. Er kan nog een derde contract voor één jaar worden aangeboden. 

 

Voorbeeld 2

Ander voorbeeld. De eerste arbeidsovereenkomst van Tim begint op 1 augustus 2018, maar deze is voor een half jaar. Tim krijgt een tweede contract voor één jaar en ook zijn derde contract is voor één jaar. Deze derde arbeidsovereenkomst eindigt op 31 januari 2020. In totaal is Tim dus tweeëneenhalf jaar in dienst. 

 

Kan de werkgever nog een arbeidsovereenkomst voor een half jaar aanbieden? Nee! Tim heeft al drie arbeidsovereenkomsten gehad. Ook al is de drie jaar nog niet gehaald, de vierde arbeidsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd. 

 

Blijf opletten!

Agendeer de termijnen goed! Ga je een nieuwe arbeidsovereenkomst aan met een nieuwe werknemer? Of verleng je een arbeidsovereenkomst? Noteer dan de einddatum van de arbeidsovereenkomst maar ook de termijn van de aanzegplicht. Werkt de medewerker een dag langer door? Dan loop je als werkgever het risico dat automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. 

 

Cao

In een cao kan (soms) worden afgeweken van de ketenregeling. Dit is bijvoorbeeld het geval bij seizoensarbeid. Het is daarom belangrijk om ook altijd na te gaan of de cao een andere regeling kent. 

 

Transitievergoeding

Onder het huidige recht heeft een werknemer na twee jaar in dienst te zijn geweest recht op een transitievergoeding. Ook de transitievergoeding wijzigt per 1 januari 2020. In mijn volgende blog lees je hier meer over.